Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Συμπληρώστε και σεις το ερωτηματολόγιο αξιοπιστίας του αυτοκινήτου σας πατώντας εδώ>>

ΟΔΔΥ: Νέα Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Κυκλοφορίας από 450 ευρώ, ΟΤΚΖ και φορτηγών Αργοστολίου στις 22 Απριλίου

Photo αρχείου - δείτε πληροφορίες για πρόσφατες δημοπρασίες ΕΔΩ>>
Renault Laguna και Ford Focus με 1.500€ - BMW σειρά 3 και Audi 80 με 450€ είναι μερικά από τα δημοπρατούμενα - από το τελωνείο Αργοστολίου - αυτοκίνητα προς κυκλοφορία.
Photo αρχείου - δείτε πληροφορίες για πρόσφατες δημοπρασίες ΕΔΩ>>

ΟΔΔΥ: Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Κυκλοφορίας, ΟΤΚΖ και φορτηγών Αργοστολίου στις 22 Απριλίου. Διαβάστε αναλυτικά την διακήρυξη της δημοπρασίας και δείτε και τα δημοπρατούμενα οχήματα:

Photo αρχείου - δείτε πληροφορίες για πρόσφατες δημοπρασίες ΕΔΩ>>


Στις 22 Απριλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ στο κατάστημα του Τελωνείου Αργοστολίου, θα γίνει προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν το καθένα χωριστά ή σε ομαδική εκποίηση για Ο.Τ.Κ.Ζ. (οχήματα τέλους κύκλου ζωής) τα παρακάτω οχήματα που προέρχονται από τα αζήτητα των Τελωνείων κ.λ.π. με τιμή εκκίνησης αυτή που αναφέρεται στην διακήρυξη. Τα δημοπρατούμενα οχήματα βρίσκονται στο χώρο του Τελωνείου Αργοστολίου εκτός των αναφερομένων στον πίνακα 4 που βρίσκονται στο χώρο του Δήμου Ιθάκης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α. Ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους ότι στο εξής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις για παράταση διακανονισμού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Για τα προς κυκλοφορία οχήματα η εγγύηση είναι 300 ευρώ, οι δε προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης η μία από την άλλη κατά 30 ευρώ τουλάχιστον.
Για τα προς Ο.Τ.Κ.Ζ. και διάλυση οχήματα η εγγύηση συμμετοχής είναι 100 ευρώ, οι δε προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης η μία από την άλλη κατά 10 ευρώ τουλάχιστον.
Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να φέρουν την αστυνομική τους ταυτότητα και να δηλώνουν στην επιτροπή τον Α.Φ.Μ., την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την ιδιότητά τους.
Το 10% της τιμής κατακύρωσης (προκαταβολή) καταβάλλεται σε μετρητά αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για
κάθε όχημα και μετά την υπογραφή του πρακτικού ανακηρύξεως πλειοδότη.
Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει να καταβάλει αμέσως με την κατακύρωση το 10% της τιμής.Το υπόλοιπο 90% της τιμής πλειοδοσίας διακανονίζεται υποχρεωτικά μέσα 30 συνεχείς ημέρες από την επόμενη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας από το Δ.Σ. της ΔΔΔΥ είτε σε μετρητά είτε σε δόσεις. Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος των αγοραστικών του δικαιωμάτων και το 10% που έχει καταβάλει, καταπίπτει σε όφελος της ΔΔΔΥ .
Ο πλειοδότης εφ' όσον το επιθυμεί, μπορεί να διακανονίζει το υπόλοιπο σε 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις, εάν είναι δημόσιος υπάλληλος και προσκομίσει βεβαίωση της υπηρεσίας του ή σε 24 τριμηνιαίες δόσεις, εάν προσκομίσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης.
Ουδέποτε όμως οι δόσεις δεν μπορούν να είναι μικρότερες των 60 Ευρώ για τους πρώτους.
Αν ο πλειοδότης δεν προσέλθει να διακανονίσει το υπόλοιπο του τμήματος στην προθεσμία των 30 συνεχών ημερών, τότε εκπίπτει από τα αγοραστικά του δικαιώματα με απόφαση του Τελώνη και η προκαταβολή καταπίπτει σε όφελος της ΔΔΔΥ, ως ποινική ρήτρα.
Τα από τρίτες χώρες Οχήματα Τ.Κ.Ζ. υπόκεινται σε εισαγωγικό δασμό επί της τιμής πώλησης.
Τα δημοπρατούμενα οχήματα είναι μεταχειρισμένα, με ζημιές, φθορές και ελλείψεις και χρήζουν επισκευής πριν κυκλοφορήσουν. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα εξετάσουν μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους πριν λάβουν μέρος στη δημοπρασία, προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών, ώστε να διαμορφώνουν ανάλογα και τις προσφορές τους. Επίσης, πολλά στοιχεία τους, όπως έτος κατασκευής, κυβισμός, τύπος κλπ. ελήφθησαν και από τις εξωτερικές ενδείξεις τους προς καλύτερη ενημέρωση του αγοραστικού κοινού, κατόπιν αυτού οι αγοραστές οφείλουν να ερευνούν και από μόνοι τους την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Η Υπηρεσία μας για τα στοιχεία αυτά καθώς και τυχόν κρυμμένα ελαττώματα ουδεμία ευθύνη φέρει. Βάσει των όρων πώλησης , ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λαμβάνουν γνώση των όρων πώλησης πριν λάβουν μέρος στην δημοπρασία για την αποφυγή εκ των υστέρων υπαναχωρήσεων.
Σύμφωνα με την υπ'αρ. 17793/1326/31-05-96 κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και Μεταφορών - Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β'442/96) , ορίζονται τα παρακάτω για την ταξινόμηση των οχημάτων προς κυκλοφορία : "Βενζινοκίνητα οχήματα ανεξάρτητα από το μικτό βάρος και πετρελαιοκίνητα οχήματα μικτού βάρους μέχρι και 4.000 κιλών
που εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ. μετά την 05-03-1993 και εφόσον η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας των ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να ταξινομηθούν , τα μεν βενζινοκίνητα με την προϋπόθεση ότι κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο από το αρμόδιο περιφερειακό ΚΤΕΟ του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών θα διαπιστωθεί ότι οι εκπομπές καυσαερίων είναι μικρότερες από τα όρια που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. Φ.50/94474/4556/94 (Β 829), τα δε πετρελαιοκίνητα με τη μέτρηση αιθάλης των καυσαερίων σύμφωνα με την κλίμακα BACHARACH ,όπως καθορίζεται στην Κ.Υ.Α. 36790/85 (Β 733)."
Επισημαίνεται ότι με το υπ'αρ. 116/05-03-2004 Π.Δ. (ΦΕΚ 81Α/2004) όπου καθορίζονται οι διαδικασίες για την ανακύκλωση και ανάκτηση των οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ., θεσπίζεται η υποχρέωση δημιουργίας ατομικών ή συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ. και τίθεται ο στόχος της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των Ο.Τ.Κ.Ζ..
Με βάση τα ανωτέρω, επιτρέπεται η συμμετοχή στην ως άνω κατηγορία ΜΟΝΟ όσων έχουν υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την ΕΔΟΕ και είναι αδειοδοτημένοι από το σύστημα για τη διαχείριση των Ο.Τ.Κ.Ζ..
Σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΔΤΔ Β 5024626 ΕΞ 2015/25-11-2015 Δ.Υ.Ο. για τα οχήματα για διάλυση (φορτηγά, βυτιοφόρα, λεωφορεία, απορριμματοφόρα κ λ π.) οι υποψήφιοι πλειοδότες αγοραστές, θα πρέπει να ασκούν δραστηριότητα συναφή με τη διαχείριση των οχημάτων αυτών, η άδεια λειτουργίας της οποίας απαιτεί την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρόσθετες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), χωρίς απαραίτητα να έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
Οποιαδήποτε προσφορά αντίθετη με τα παραπάνω δεν θα γίνεται δεκτή.
Επίσης οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την αποκομιδή των υλικών θα λαμβάνουν όλα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος.
Κατά την ταξινόμηση τους, τα αυτ/τα που είναι για κυκλοφορία επιβαρύνονται αντί εισφοράς μόνο με ειδικό τέλος ταξινόμησης που είναι ίσο με τα κατά περίπτωση τέλη κυκλοφορίας ενός έτους, το οποίο καταβάλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο και με τα έξοδα χορήγησης πινακίδων, τα οποία πληρώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Για φορτηγά αυτοκίνητα μεικτού βάρους άνω των τέσσερις (4000) χιλιάδες χιλιόγραμμων απαιτείται η σύνταξη συμβολαίου από συμβολαιογράφο υποδεικνυόμενο από τον οικείο Συμβολαιογραφικό σύλλογο και η έκδοση του σχετικού βιβλιαρίου μεταβολών κατοχής και κυριότητας σύμφωνα με το άρθρο 39 των όρων πώλησης τροχοφόρων και σύμφωνα με τον νόμο 4199/11-10-2013 άρθρο 128.
Βάσει των όρων πώλησης , ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές .
Η επίσκεψη των οχημάτων επιτρέπεται ελεύθερα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:30π.μ. μέχρι 13:30μ.μ.. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τελωνείο Αργοστολίου στα τηλέφωνα 2671022335 και 2671022336 καθώς και στο Δήμο Ιθάκης στο τηλ. 26740 32729
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Διακανονισμός των εκποιούμενων οχημάτων θα διενεργείται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (τηλ 26710 22335) προς διευκόλυνση της συναλλαγής με το κοινό.ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:
1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
2) ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Ο.Τ.Κ.Ζ. ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
3) ΟΧΗΜΑΤΑΤ.Κ.Ζ. ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
4) ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ


δημοπρασία αυτοκινήτων ΟΔΔΥ

δημοπρασία αυτοκινήτων ΟΔΔΥ


Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με δημοπρασίες κατασχεμένων αυτοκινήτων και όχι μόνο μπορείτε να βρείτε στο σχετικό tag του Autocarnet.gr