Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Συμπληρώστε και σεις το ερωτηματολόγιο αξιοπιστίας του αυτοκινήτου σας πατώντας εδώ>>

Η LeasePlan ανακοινώνει οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2016 και νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η LeasePlan Corporation N.V, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της διαχείρισης στόλου και υπηρεσιών μετακίνησης, δημοσίευσε τα ετήσια αποτελέσματα για το 2016, ανακοινώνοντάς παράλληλα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό διαμορφώνεται με την πρόληψη της Daniëlle Pos ως επικεφαλής στο Νομικό τμήμα και της Yolanda Paulissen ως επικεφαλής του τμήματος Στρατηγικών Οικονομικών και Επενδυτικών Σχέσεων:


• Tex Gunning - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
• Guus Stoelinga - Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διαχείρισης Κινδύνων
• Marco van Kalleveen - Chief Operating Officer
• Daniëlle Pos - Διευθυντής Νομικού τμήματος και
• Yolanda Paulissen - Επικεφαλής Στρατηγικών Οικονομικών και Επενδυτικών Σχέσεων


Βασικά οικονομικά στοιχεία 2016
• Τα συγκρίσιμα καθαρά αποτελέσματα για το 2016 αυξήθηκαν κατά 7% από έτος σε έτος, φτάνοντας τα 455,3 εκατομμύρια ευρώ.
• Η συγκρίσιμη απόδοση ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε ελαφρά στο 14,9%

Βασικά λειτουργικά στοιχεία 2016
• Ο στόλος της LeasePlan αυξήθηκε κατά 8% από 1.553 χιλιάδες σε 1.674 χιλιάδες το 2016. Οι μισθώσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες συνέβαλλαν ιδιαίτερα σε αυτήν την αύξηση
• Η πλειοψηφία της αύξησης του στόλου πραγματοποιήθηκε στην Ευρώπη, και πιο συγκεκριμένα στις γεωγραφικές περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
• Το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε κατά 11% και διαμορφώθηκε στα 23,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης του στόλου
• Η αύξηση της ικανοποίησης πελάτων, με τη βαθμολογία για την ποιότητα των υπηρεσιών να φτάνει το 93%
O Tex Gunning, CEO της LeasePlan σχολίασε: «Η ισχυρή συγκρίσιμη απόδοση μας κατά το 2016 και η ισχυρή οικονομική μας θέση στο τέλος του έτους, καταδεικνύουν τα βασικά πλεονεκτήματα της εταιρείας μας. Έχουμε μία μακρά ιστορία ηγετικής θέσης στον κλάδο, μετρώντας περισσότερα από 50 χρόνια, και είμαστε καλά τοποθετημένοι ώστε να αξιοποιήσουμε περαιτέρω τις δυνατότητες που προσφέρει ο κλάδος της μετακίνησης. Μεταφερόμαστε από μία πολύ-τοπική εταιρεία σε μια πλήρως ολοκληρωμένη επιχείρηση: ‘Μία LeasePlan’. Επικεντρωνόμαστε στο να αξιοποιήσουμε περαιτέρω τη κλίμακα μας, δημιουργώντας παγκόσμια κέντρα αριστείας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την ανάπτυξη μιας συνεπούς και ευθυγραμμισμένης προσέγγισης σε ολόκληρο τον οργανισμό μας. Στόχος μας είναι να εστιάσουμε στις πιο ελκυστικές και κερδοφόρες περιοχές και στα καλύτερα τμήματα πελατών / προϊόντων. Ενεργώντας ως ‘Μία LeasePlan’, θέλουμε να ξεκλειδώσουμε το τις πλήρεις δυνατότητες της ομάδας μας, παρέχοντας περισσότερη αξία στους πελάτες και τους επενδυτές μας.»
Διοίκηση και οργάνωση
Στο τελευταίο μέρος του 2016, προχωρήσαμε σε μία νέα ευρωπαϊκή οργανωτική διάρθρωση με νέα ηγετική ομάδα. Προχωράμε από μια πολυ-τοπική οργάνωση σε μια πλήρως ολοκληρωμένη οργάνωση, αξιοποιώντας την κλίμακα και τις βέλτιστες πρακτικές της LeasePlan μεταξύ των χωρών για να ενισχύσουμε την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Αυτό έχει επιτευχθεί μέσω της αναδιάρθρωσης της LeasePlan οδηγώντας σε μεγαλύτερη συγκέντρωση και στη δημιουργία κέντρων επιχειρησιακής αριστείας σε τομείς όπως οι δημόσιες συμβάσεις, IT και το remarketing σε 32 χώρες μας. Τα κόστη αναδιάρθρωσης ύψους 73 εκατομμύρια ευρώ έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα του 2016

Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
Το καθαρό αποτέλεσμα συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων εφάπαξ ανέρχεται σε 425.500.000 ευρώ (2015: 442,5 εκατομμύρια ευρώ). Εφάπαξ στοιχεία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το κόστος αναδιάρθρωσης ύψους 73 εκατομμύριων ευρώ (μετά από φόρους, κυρίως αποζημιώσεις προσωπικού και τα έξοδα παροχής συμβουλών) και ένα θετικό εισόδημα 39 εκατομμυρίων ευρώ.
Τα συγκρίσιμα καθαρά αποτέλεσμα για το 2016 αυξήθηκαν κατά 7% από έτος σε έτος, φτάνοντας τα 455.300.000 ευρώ, λόγω της αύξησης του στόλου και των ισχυρών αποτελεσμάτων στις πωλήσεις αυτοκινήτων.

Λειτουργικές επιδόσεις
Κατά τη διάρκεια του 2016, ο στόλος της LeasePlan αυξήθηκε από τα 1.550.000 στα 1.670.000 οχήματα. Είχαμε συνεχή ανάπτυξη σε όλες τις μεγάλες αγορές και σε όλα τα τμήματα.
Η ανάπτυξη των μισθώσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πραγματοποιείται μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου πωλήσεων. Στο τμήμα μισθώσεων από ιδιώτες, συνεχίζουμε να βλέπουμε την ανάπτυξη μέσω άμεσων πωλήσεων, καθώς και μέσω συνεργασιών. Η ιδιωτική μίσθωση αναπτύσσεται ιδιαίτερα καλά στην Ολλανδία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο εταιρικός τομέας μισθώσεων (corporate segment) συνέχισε να αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του έτους, τόσο σε αριθμό μισθωμένων αυτοκινήτων, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας επικεντρώνονται στη μείωση των εκπομπών CO2, μειώνοντας το κόστος της ιδιοκτησίας και τη βελτίωση της ασφάλειας των οδηγών των πελατών μας.

Χρηματοδότηση και κεφαλαιακή θέση
Κατά τη διάρκεια του 2016, η χρηματοδότηση αυξήθηκε από διάφορες πηγές, αποδεικνύοντας την επιτυχία της διαφοροποιημένης στρατηγικής χρηματοδότησής μας. Η LeasePlan ολοκλήρωσε δύο μεγάλες δημόσιες ακάλυπτες συναλλαγές, συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ και άλλες διάφορες σημαντικές ακάλυπτες συναλλαγές στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΤΝ. Η ανανεώσιμη περίοδος της ασφαλούς συναλλαγής «Bumper France» παρατάθηκε έως τον Αύγουστο του 2017 και η εταιρεία τοποθετείσαι ομόλογα στο ποσό των 549.000.000 ευρώ. Επιπλέον, όρος δανείου με τρεις τράπεζες ύψους 1.050 εκατομμύριων ευρώ συντάχθηκε πλήρως κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2016. Οι λιανικές καταθέσεις στην Τράπεζα της LeasePlan στην Ολλανδία και τη Γερμανία αυξήθηκαν σε 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ (2015: 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ). Στο τέλος του έτους, τα ταμειακά διαθέσιμα της LeasePlan και οι μη χρησιμοποιηθείσες ανανεώσιμες πιστωτικές ευχέρειες με κοινοπραξία τραπεζών οδήγησε σε ένα πολύ ισχυρό απόθεμα ρευστότητας ύψους 4,6 δισ. (στο τέλος του έτους 2015: 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ). Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (Common equity tier 1 ratio) της LeasePlan παρέμεινε σταθερά πάνω από τις απαιτήσεις ρυθμιστικού κεφαλαίου στο 17,7% (2015: 17,0%).