Translate:

Ο θεσμός του σχολικού τροχονόμου


Η αύξηση της κυκλοφορίας των οχημάτων και τα συχνά τροχαία ατυχήματα μαθητών μερικές φορές μπροστά σε σχολεία, ανάγκασε τον νομοθέτη να προβλέψει τον Σχολικό Τροχονόμο. Έτσι στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στο άρθρο 41 του Ν. 2094/92, συμπεριελήφθη διάταξη που προέβλεπε ότι για την οδική ασφάλεια των μαθητών, μπορούν να χρησιμοποιούνται Σχολικοί Τροχονόμοι. Έκτοτε διαδικασίες ετών, κράτησαν εκτός ισχύος τον θεσμό του Σχολικού Τροχονόμου. Στις 15 Σεπτεμβρίου 1997 υπεγράφη κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικής Παιδείας - Θρησκευμάτων και Δημοσίας Τάξεως, με την οποία τίθεται πλέον σε ισχύ ο θεσμός του Σχολικού Τροχονόμου. Οι εθελοντές Σχολικοί Τροχονόμοι ρυθμίζουν την κυκλοφορία σε προκαθορισμένα σημεία, πλην διασταυρώσεων, τα οποία διαμορφώνονται κατάλληλα με οριζόντια και κάθετη σήμανση.
Για την αποφυγή πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, οι Σχολικοί Τροχονόμοι συγκεντρώνουν τους μαθητές στο πεζοδρόμιο και τους περνούν στο απέναντι πεζοδρόμιο πάντα σε διάβαση πεζών σε μικρές ομάδες.
Οι ώρες εκτέλεσης των καθηκόντων των σχολικών τροχονόμων πρέπει να περιορίζονται στον απολύτως απαραίτητο χρόνο για την άνετη και ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών. Την εποπτεία του έργου των Σχολικών Τροχονόμων και της εν γένει συμπεριφοράς τους έχουν οι Δ/ντές των οικείων Σχολείων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης που σχετίζεται με τα καθήκοντα του, ο Σχολικός Τροχονόμος υποβάλει σχετική αναφορά στην αρμόδια αστυνομική αρχή για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Η εκπαίδευση γίνεται κατά ομάδες 5 - 6 ατόμων στα Τμήματα Τροχαίας. Περιλαμβάνει δύο στάδια: το θεωρητικό και το πρακτικό. · Στο πρώτο στάδιο δίδονται θεωρητικές κατευθύνσεις, που αφορούν την παράσταση και εμφάνιση, την ψυχολογία του οδηγού και το σταμάτημα του αυτοκινήτου. Επίσης, τη χρήση της πινακίδας STOP και τα τροχονομικά σήματα. · Τοδεύτερο στάδιο της πρακτικής, γίνεται σε σχολεία, όπου υπάρχουν διαγραμμίσεις πεζών και εφαρμόζεται η θεωρία με την επίβλεψη και νουθεσία έμπειρου αξιωματικού ή υπαξιωματικού της τροχαίας.

ΠΡΩΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ:

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς το 1997 έχουμε την πρώτη εμφάνιση των Σχολικών Τροχονόμων. Οι τροχονόμοι αυτοί, προήρχοντο από τον σύλλογο "Το χαμόγελο του παιδιού". Ακολούθησαν εγκύκλιοι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς τα σχολεία και έγιναν συναντήσεις των Διευθυντών των σχολείων, για το θέμα αυτό με αξιωματικούς της Τροχαίας. Έγιναν προσπάθειες και από ορισμένους Δήμους όπου συγκέντρωσαν εθελοντές. Συμπερασματικά όμως το ενδιαφέρον των σχολείων, των γονέων και κηδεμόνων και των Δήμων δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικό από πλευράς αποστολής ατόμων για εκπαίδευση. Ο θεσμός του Σχολικού Τροχονόμου εφαρμόσθηκε συνολικά σε 128 σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

Τι προβλέπει σήμερα ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για τον Σχολικό Τροχονόμο.

Άρθρo 45

3. Για την oδική ασφάλεια των πεζών μαθητών κατά τις μετακινήσεις τoυς πρoς και από τα σχoλεία, μπoρoύν να χρησιμoπoιoύνται σχoλικoί τρoχoνόμoι.

O σχoλικός τρoχoνόμoς ρυθμίζει την κυκλoφoρία σε oρισμένo σημείo της oδoύ (και όχι σε διασταύρωση), διακόπτoντας τη ρoή oχημάτων σε διατoμή της oδoύ, όπoυ υπάρχει σημασμένη διάβαση πεζών. Πρoς τo σκoπό αυτόν είναι εφoδιασμένoς με φoρητή πινακίδα STOP, την oπoία εκτείνει κατάλληλα πάνω από την επιφάνεια τoυ oδoστρώματoς. Ο τροχονόμος αυτός φέρει αντανακλαστικό χιτώνιο που πληροί τις προδιαγραφές του αντίστοιχου χιτωνίου της Ελληνικής Αστυνομίας, αντί όμως των διακριτικών της Αστυνομίας φέρει την ένδειξη “σχολικός τροχονόμος’’.

Oι σχoλικoί τρoχoνόμoι oρίζoνται από τo διευθυντή τoυ σχoλείoυ, μπoρεί να πρoέρχoνται είτε από τo πρoσωπικό τoυ σχoλείoυ είτε να πρoτείνoνται από τoν oικείo σύλλoγo γoνέων και κηδεμόνων και εξοπλίζονται με μέριμνα του οικείου σχολείου.
ΠΗΓΗ


Απολαύστε πλούσια θεματολογία από το autocarnet:Δείτε τα Dream Cars του autocarnet.
Διαβάστε Ειδήσεις από τον χώρο αυτοκινήτου.
Είμαστε σίγουροι ότι θα σας συναρπάσει μια "βόλτα" από την ενότητα του autocarnet με θέμα την Γυναίκα και το Αυτοκίνητο!
Δείτε Video - επιλογές από το αρχείο του autocarnet.
Γελάστε πολύ διαβάζοντας τα ανέκδοτα - επιλογές του autocarnet.
Μην ξεχάσετε να ρίξετε μια ματιά στο άλμπουμ φωτογραφιών μας!