Translate:

ΟΔΔΥ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 30/11/10ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 30/11/10


ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ 0,50 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.

Διεύθυνση : Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. Θεσσαλονίκης
Τμήμα : Πωλήσεων
Ταχ. Δ/νση : Β. Ηρακλείου 13
Τηλέφωνο : 2310 229076
ΦΑΞ : 2310 227841
Τηλ. Αποθήκης : 2310 668488

www.oddy.grΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΚΩΔΙΚΟΣ 645
Την Τρίτη 30/11/2010 και ώρα 10.00 π.μ., θα γίνει στην Αίθουσα "ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ" οδός Ζάκα 25 τηλ. 2310 511932 (Έναντι Στρατοπέδου Π. Μελά), προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για να πουληθούν το καθένα χωριστά, τα παρακάτω επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα για κυκλοφορία, οχήματα για διάλυση άνω των 3,5 τόνων και Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) που βρίσκονται στην αποθήκη Πολίχνης και σε αποθήκες Τρίτων με τιμή εκκίνησης αυτήν που αναφέρεται στην διακήρυξη.
Η αποθήκη μας βρίσκεται δίπλα στο στρατόπεδο Καρατάσου και εξυπηρετείται συγκοινωνιακώς από την λεωφορειακή γραμμή αριθ. 38 - Νέας Ευκαρπίας - που έχει αφετηρία τον Ν. Σ. Σταθμό.
Η επίσκεψη των αυτοκινήτων επιτρέπεται για τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την δημοπρασία, δηλαδή από 23/11/2010 έως και 29/11/2010 εκτός Σαββάτου και Κυριακής και τις ώρες 8.30 έως 13.30.
Διακηρύξεις και όροι πώλησης οχημάτων που ισχύουν από 01/02/2002 διανέμονται στα γραφεία του Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. Οδός Β. Ηρακλείου 13 και στην αποθήκη Πολίχνης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ανακοίνωση στους ενδιαφερομένους, στο εξής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού.
Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στην διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωση του επί των όρων πώλησης που ισχύουν.
Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν φόρος ΦΠΑ 23%
Με την υπ΄ αριθ. 153/26-3-03 απόφαση του Δ.Σ. Ο.Δ.Δ.Υ Α.Ε. τροποποιείται το άρθρο 18 των όρων πώλησης και το δικαίωμα έκπτωσης του 30%, σε περίπτωση που ο πλειοδότης θα διακανονίζει τοις μετρητοίς, θα ισχύει στο σύνολο της τιμής πλειοδοσίας ήτοι του 100%.
 Παρατήρηση 1η. Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες για τα οχήματα προς κυκλοφορία είναι 300 € και για τα οχήματα προς... διάλυση είναι 100 €.
 Παρατήρηση 2η. Οι συμμετέχοντες στις δημοπρασίες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα, να γνωρίζουν και να δηλώνουν στην Επιτροπή Δημοπρασιών το Α.Φ.Μ, αρμόδια Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ιδιότητα κ.λ.π. Το 10% της τιμής κατακύρωσης (προκαταβολή) καταβάλλεται σε μετρητά αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα.


 Παρατήρηση 3η. Τα δημοπρατούμενα αυτοκίνητα, είναι μεταχειρισμένα με ζημιές, φθορές και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευή πριν να τεθούν σε κυκλοφορία. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα εξετάζουν μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους. Με βάση τους όρους πώλησης, αιτήσεις για αναστροφή-ακύρωση αγοροπωλησιών δεν γίνονται δεκτές.
 Παρατήρηση 4η. Πολλά από τα στοιχεία των αυτοκινήτων, όπως έτος κατασκευής, κυβισμός, τύπος κλπ ελήφθησαν από τις εξωτερικές ενδείξεις τους, για την καλύτερη ενημέρωση των αγοραστών. Κατόπιν αυτού οι αγοραστές οφείλουν να ερευνούν και από μόνοι τους την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, με τεχνικούς της επιλογής τους. Επίσης οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση και των όρων πώλησης πριν λάβουν μέρος στην δημοπρασία για να αποφεύγονται οι υπαναχωρήσεις.
 Παρατήρηση 5η. Με την 183/03 απόφαση του Δ.Σ. χορηγείται παράταση διακανονισμού στα προς διάλυση οχήματα μέχρι 15 ημερών.
 Παρατήρηση 6η. Οι αγοραστές των τροχοφόρων οχημάτων υπηρεσιών Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. σύμφωνα με την αριθ. 1686/90 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Δ.Υ. επιβαρύνονται και με το χρηματικό ποσό 5 € υπέρ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. Το ποσό καταβάλλεται κατά την δημοπρασία.
 Παρατήρηση 7η. Σύμφωνα με την αριθ. 17793/1326/31-5-96 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 442/96), ορίζονται τα παρακάτω για την ταξινόμηση των οχημάτων για κυκλοφορία: Βενζινοκίνητα οχήματα ανεξάρτητα από μικτό βάρος και πετρελαιοκίνητα οχήματα μικτού βάρους μέχρι και 4000 κιλά που εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. μετά την 5-3-93 και εφόσον η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας των ήταν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) μπορούν να ταξινομηθούν τα μεν βενζινοκίνητα με την προϋπόθεση ότι κατά τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο από το αρμόδιο Κ.Τ.Ε.Ο. του ΥΠ.Μ.Ε. θα διαπιστωθεί ότι οι εκπομπές καυσαερίων είναι μικρότερες από τα όρια που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. Φ50/4474/4556/94 (Β829) τα δε πετρελαιοκίνητα με την μέτρηση της αιθάλης των καυσαερίων σύμφωνα με την κλίμακα BACHARACH, όπως καθορίζεται στην Κ.Υ.Α. 36790/85 (Β733).
 Παρατήρηση 8η. Σύμφωνα με τα τον ισχύοντα φορολογικό νόμο τα προερχόμενα από τον Ο.Δ.Δ.Υ. τροχοφόρα αποτελούν τεκμήριο διαβίωσης, μειωμένο κατά 40%, σε σχέση με τα προερχόμενα από την ελεύθερη αγορά. (για την εφορία).
Παρατήρηση 9η: Προκειμένου για φορτηγά αυτοκίνητα ή λεωφορεία προς κυκλοφορία, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό κυριότητας, αλλά απαιτείται η σύνταξη συμβολαίου από συμβολαιογράφο, υποδεικνυόμενο από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο και η έκδοση του σχετικού βιβλιαρίου μεταβολών κατοχής και κυριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 39 των ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, και τα έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)
Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) με το Προεδρικό διάταγμα υπ΄ αριθ. 116/05-03-04 (ΦΕΚ 81Α /2004), καθορίζονται οι διαδικασίες για την ανακύκλωση και ανάκτηση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), θεσπίζεται η υποχρέωση δημιουργίας ατομικών ή συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ. και τίθεται ο στόχος της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των Ο.Τ.Κ.Ζ.
Με βάση τα ανωτέρω, επιτρέπεται η συμμετοχή στην ως άνω δημοπρασία ΜΟΝΟΝ όσων έχουν υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την ΕΔΟΕ και είναι αδειοδοτημένοι από το σύστημα για την διαχείριση των Ο.Τ.Κ.Ζ.
Οποιαδήποτε προσφορά αντίθετη με τα παραπάνω δεν θα γίνεται δεκτή.
Επίσης οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την αποκομιδή των υλικών θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικινδύνων αερίων.
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.


Αυτοκίνητα επιβατικά για κυκλοφορία κοινοτικής προέλευσης
α/α Κωδικός Είδους Μάρκα οχήματος Αριθ. πλαισίου Αριθ. θυρ. καυσ. χρώμα Έτος κατασ. Τιμή εκκίνησης
1 044754 DAEWOO NEXIA KLATF19V1SB582482 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1994 300 €
2 112253 AUDI C4 WAUZZZ4AZNN141731 4θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1992 600 €
3 116774 RENAULT MEGANE VF1LA0D0525516042 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 2001 1.200 €
4 118294 AUDI 80 WAUZZZ8AZLA200937 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1991 300 €
5 122992 AUDI WAUZZZ4AZTN108669 4θυρ. Πετρ. Μαύρο 1996 3.000 €
6 123000 FIAT TIPO ZFA16000004644765 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1991 300 €
7 132910 AUDI A4 WAUZZZ8DZTA178223 4θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1996 4.200 €
8 134530 MERCEDES WDB2030611A034726 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 2000 7.000 €
9 135692 FIAT STILO ZFA19200000428396 4θυρ. Αμόλ. Γκρι 2003 6.000 €
10 136392 OPEL ASTRA W0L0TGF48Y5089676 5θυρ. Αμόλ. Μπορντώ 1999 3.000 €
11 143969 MAZDA 6 JMZGG128251296099 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 2005 6.000 €
12 145250 MERCEDES WDB2010241F852398 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1991 600 €
13 145349 OPEL OMEGA W0L000016K1202088 4θυρ. Πετρ. Μπλε 1988 300 €
14 146609 B.M.W. 3 ER WBAAT51070FW22810 3θυρ. Αμόλ. Ασημί 2002 4.200 €
15 146749 SUZUKI GRAND VITARA JSAFTL52V00202824 5θυρ. Αμόλ. Ασημί 2003 2.400 €
16 146853 V. WAGEN GOLF WVWZZZ1HZRW155719 5θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1993 350 €
17 150622 CHRYSLER GRAND CHEROKEE (τ. τζιπ) 1J4FFN8MSYL203158 5θυρ. Πετρ. Λευκό 1990 600 €
18 150833 HONDA PRELUDE JHMBA41800C115246 2θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1989 1.050 €
19 151411 CITROEN VF7DE4HXB76132878 5θυρ. Πετρ. Ασημί 2001 1.500 €
20 152113 OPEL ASTRA (Cabrio) W0L000053SB018678 2θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1998 600 €
21 152114 HYUNDAI LC KMHCG51FPYU028413 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1994 1.150 €
22 153343 FORD WF0BXXGCABSL44323 3θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1995 150 €
23 153984 SUZUKI VITARA (Cabrio) 2S2GTA52C00401871 2θυρ. Αμόλ. Ασημί 1999 5.000 €
24 154222 RENAULT TWINGO VF1C0680522241797 3θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 1.000 €
25 154224 V. WAGEN PASSAT WVWZZZ3BZ2P295019 4θυρ. Πετρ. Ασημί 2001 1.800 €
26 154403 OPEL ASTRA W0L000059P5288195 4θυρ. Πετρ. Βυσσινί 1993 1.200 €
27 154742 OPEL ASTRA W0L0TGF48X5258292 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1999 3.000 €
28 154982 CITROEN SAXO VF7S1HDZF56130013 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 1996 500 €
29 155091 LANCIA DEDRA ZLA83500004059023 4θυρ. Αμόλ. Γκρι 1994 600 €
30 155171 OPEL CORSA CITY W0L000078V4173212 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 1996 600 €
31 155179 FIAT COUPE ZFA175000P0050367 2θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1997 3.000 €
32 155180 FIAT BRAVO ZFA18200004806865 3θυρ. Αμόλ. Μπλε 1999 2.000 €
33 155442 RENAULT LAGUNA VF1B56F0514706004 5θυρ. Πετρ. Πράσινο 1996 2.000 €
34 155587 AUDI 1,8 TURBO WAUZZZ8E73A236755 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 2002 15.000 €
35 155654 OPEL VECTRA W0L000087MV209886 4θυρ. Αμόλ. Βυσσινί 1991 500 €
36 155740 SEAT TOLEDO VSSZZZ1LZZ0267244 5θυρ. Αμόλ. Γκρι 1993 300 €
37 155751 ALFA ROMEO 146 ZAR93000002054309 5θυρ. Αμόλ. Μπορντώ 1995 2.000 €
38 155789 HONDA ACUR JH4KA9643VC005024 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1996 900 €
39 155796 AUDI WAUZZZ4AZNN127182 4θυρ. Αμόλ. Κυπαρισσί 1992 900 €
40 155799 OPEL VECTRA W0L0JBF35W7109531 5θυρ. Αμόλ. Μολυβί 1992 3.000 €
41 155800 AUDI 89 WAUZZZ8AZLA017371 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1989 300 €
42 155877 B.M.W. 518i WBAHA11070BA15488 4θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1992 1.000 €
43 155879 HYUNDAI EXCEL GLS KMHVF31JPNU573688 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1992 500 €
44 155881 MERCEDES 190 WDB2010281A343649 4θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1994 300 €
45 155884 HYUNDAI ACCENT KMHCG51FP3U187923 5θυρ. Αμόλ. Σιέλ 2002 2.000 €
46 155986 AUDI A6 WAUZZZ4F06N046405 4θυρ. Πετρ. Μαύρο 2005 1.000 €
47 155997 RENAULT ESPACE VF8J635550R520734 5θυρ. Πετρ. Πράσινο 1995 3.000 €
48 156466 AUDI 80 WAUZZZ8CZ5A056944 4θυρ. Αμόλ. Μολυβί 1990 1.000 €
49 156469 MERCEDES WDB2010181A646479 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1991 1.000 €
50 156506 KIA CEED U5YHB816AAL119377 4θυρ. Πετρ. Μαύρο 2009 2.000 €
51 156507 V. WAGEN PASSAT WVWZZZ3BZVP110324 4θυρ. Πετρ. Γκρι 1997 2.000 €
52 156740 SUZUKI VITARA (τ. τζιπ) VSEETV02V01105376 3θυρ. Αμόλ. Λευκό 1995 1.000 €
53 156775 OPEL VECTRA W0L000087L5330729 4θυρ. Αμόλ. Μολυβί 1990 600 €
54 156809 ALFA ROMEO ZAR93000002073689 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1995 300 €
55 156866 MERCEDES C200 WDD2040411A161932 4θυρ. Αμόλ. Μολυβί 2008 3.000 €
56 156964 HONDA CIVIC SHHMA88200U004469 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1995 1.000 €
57 156965 B.M.W. 520i WBAHB51080GG31384 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1992 500 €
58 156967 RENAULT MEGANE VF1LA0F0217374213 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1997 500 €
59 156971 OPEL VECTRA W0L0JBF19W1021902 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1997 1.000 €
60 156972 SKODA SUPER B TMBAL63U679019199 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 2007 15.000 €
61 157008 V. WAGEN GOLF WVWZZZ1HZSB067405 3θυρ. Αμόλ. Μπλε 1993 1.000 €
62 157009 CITROEN SAXO VF7S6NFXB57888003 3θυρ. Αμόλ. Χρυσαφί 2002 1.000 €
63 157011 OPEL CORSA W0L000078S4128751 5θυρ. Αμόλ. Μπλε 1994 300 €
64 157012 SEAT IBIZA VSSZZZ6KZXR002720 3θυρ. Αμόλ. Λευκό 1998 1.000 €
65 157013 B.M.W. 316i WBACA71060FL83518 4θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1997 3.000 €
66 157014 FORD FOCUS WF05XXWPD57E21146 5θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2007 8.000 €
67 157015 B.M.W. 316i WBACA71050FL31104 4θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1995 3.000 €
68 157016 OPEL ASTRA W0L0TGF0825006605 3θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2001 3.000 €
69 157017 NISSAN ALMERA SJNEAAN16U0124832 3θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2000 2.000 €
70 157019 V. WAGEN GOLF WVWZZZ1JZ1W408189 3θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2000 3.000 €
71 157021 AUDI A4 WAUZZZ8E23A405158 4θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2003 6.000 €
72 157022 TOYOTA STARLET JT154EP8200093747 5θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1992 300 €
73 157024 V. WAGEN GOLF WVWZZZ1HZTB056932 5θυρ. Αμόλ. Μπλε 1995 300 €
74 157025 TOYOTA CARINA SB153ABK00E181842 4θυρ. Αμόλ. Βυσσινί 1996 500 €
75 157070 FORD MONDEO WF0NXXGBBNVA05643 5θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1997 300 €
76 157098 OPEL TIGRA W0L0SAF07X4208560 3θυρ. Αμόλ. Ασημί 1998 1.000 €
77 157111 PEUGEOT 405 VF34BBDY270929820 4θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1992 500 €
78 157112 B.M.W. 520i WBAHB51020GG35267 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1993 1.000 €
79 157114 B.M.W. 316i WBACA11080AJ06234 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1991 1.000 €
80 157118 OPEL OMEGA W0L000021S1108289 5θυρ. Αμόλ. Μπλε 1994 1.000 €
81 157222 V. WAGEN PASSAT WVWZZZ31ZME260788 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1991 500 €
82 157356 MITSUBISHI LANCER CSNCB1ANU01686 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1992 300 €
83 157359 MERCEDES WDB2030461A670777 4θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2002 1.000 €
84 157360 TOYOTA COROLLA JT164EEA107028040 5θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1993 1.000 €
85 157361 RENAULT KANGOO VF1KC0CAF19264377 3θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1998 1.000 €
86 157362 B.M.W. 316i WBACA11020EL34612 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1992 1.000 €
87 157363 PEUGEOT 207 VF3WA5FXC34498934 3θυρ. Αμόλ. Λευκό 2008 1.000 €
88 157364 HONDA PRELUDE JHMBB9240YC200376 2θυρ. Αμόλ. Ασημί 1998 3.000 €
89 157365 AUDI A6 WAUZZZ4BZWN051425 4θυρ. Πετρ. Μαύρο 1997 10.000 €
90 157366 OPEL TIGRA W0L000075V4164588 3θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1996 1.000 €
91 157367 OPEL ASTRA W0L0TGF08Y5337899 3θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2000 3.000 €
92 157670 FORD S-MAX WF0SXXGBWS7J86587 5θυρ. Αμόλ. Μολυβί 2007 1.000 €
93 157671 PEUGEOT 406 VF38BRGXE80191215 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1996 2.000 €
94 157674 AUDI A6 WAUZZZ4FX5N053716 4θυρ. Πετρ. Μαύρο 2004 15.000 €
95 157676 MAZDA 323 JMZBG12C200649410 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1992 300 €
96 157680 AUDI WAUZZZ4AZRN009280 4θυρ. Αμόλ. Μολυβί 1993 1.000 €
97 157681 AUDI 100 WAUBC544XMN018716 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1990 500 €
98 157682 B.M.W. 318i A WBAAC810701181484 4θυρ. Βενζ. Λευκό 1985 300 €
99 157728 NISSAN ALMERA JN1BAAN15U0566191 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1995 1.000 €
100 157729 CITROEN XSARA VF7N1NFUB73881962 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
101 157730 OPEL ASTRA W0L000058T2547831 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1995 300 €
102 157731 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36831338 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
103 157732 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36870454 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 2000 300 €
104 157734 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36876884 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
105 157736 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36877917 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
106 157737 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36858807 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
107 157738 NISSAN PRIMERA SJNBCAP11U0082563 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1996 300 €
108 157739 CITROEN XANTIA VF7X7RGXF72222413 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1999 300 €
109 157743 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36831308 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
110 157744 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36857635 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
111 157745 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36857663 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
112 157746 KIA (τ. τζιπ) KNEJA553515091923 5θυρ. Αμόλ. Μπεζ 1999 1.000 €
113 157747 KIA (τ. τζιπ) KNEJA5535Y5457586 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 1999 500 €
114 157748 RENAULT MEGANE VF1LA0W0523116440 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο (Λαδί) 2002 500 €
115 157750 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36864027 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 2000 300 €
116 157807 CITROEN XSARA VF7N1KFWB73285899 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 1999 300 €
117 157808 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36861809 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 1999 300 €
118 157809 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36864029 5θυρ. Αμόλ. Ασημί 1999 300 €
119 157810 SKODA TMBBL41UX22559717 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 2001 300 €
120 157811 NISSAN ALMERA JN1BAAN15U0568443 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1998 1.000 €
121 157812 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36862998 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
122 157815 CITROEN XSARA VF7N1KFXF36741192 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 1999 300 €
123 157816 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36876887 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 1999 300 €
124 157824 CITROEN XSARA VF7N1KFWB73269980 5θυρ. Αμόλ. Μπλε 2001 300 €
125 157825 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36876896 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 1999 300 €
126 157834 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36876863 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
127 157835 OPEL ASTRA W0L000058V2028745 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1996 300 €
128 157836 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36861801 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
129 157838 SKODA OCTAVIA TMBBL41UX22559927 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 2001 500 €
130 157839 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36856392 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
131 157853 B.M.W. 7 WBAGE01010DH83420 4θυρ. Πετρ. Μαύρο 1996 3.000 €
132 157855 MERCEDES 250D WDB1241251A799784 4θυρ. Πετρ. Μπεζ 1988 1.500 €
133 157856 JEEP CHEROKEE (τ. τζιπ) 4J4FJN8P9PL575382 5θυρ. Αμόλ. Λαδί 1995 1.500 €
134 157857 MERCEDES WDB2020281F126233 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1994 3.000 €
135 157900 V. WAGEN GOLF WVWZZZ1HZTB008444 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 1995 1.000 €
136 157901 OPEL ASTRA WL0TGF48Y5164858 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 1999 500 €
137 157902 NISSAN PRIMERA SJNBAAP11U0206951 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 1995 300 €
138 157903 SKODA OCTAVIA TMBBL41U522561147 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 2001 500 €
139 157904 SKODA OCTAVIA TMBBL41U428544983 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 2001 1.000 €
140 157905 OPEL ASTRA WL0TGF48Y5164286 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 500 €
141 157906 JEEP CHEROKEE CHRYSLER (τ. τζιπ) 1J4FFN8M0YL200992 5θυρ. Πετρ. Λευκό 1991 500 €
142 157907 CHRYSLER CHEROKEE (τ. τζιπ) 1J4FFN8M7YL203193 5θυρ. Πετρ. Λευκό 1991 1.000 €
143 157908 CITROEN XSARA VF7N1RFN173885323 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
144 157909 CITROEN XSARA VF7N1KFXF36769504 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
145 157910 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36870458 5θυρ. Αμόλ. Μπλε 2000 300 €
146 157911 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36857669 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
147 157912 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36857628 5θυρ. Αμόλ. Μπλε 2000 300 €
148 157913 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36867269 5θυρ. Αμόλ. Μολυβί 2000 300 €
149 157914 CITROEN XSARA VF7N1NFZF3681343 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 1999 300 €
150 157915 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36864010 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
151 157916 KIA KNEFB2222Y5617921 4θυρ. Αμόλ. Μπεζ 2000 300 €
152 157937 SUZUKI BALENO JSAEGC11S00107773 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1998 300 €
153 157947 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36859713 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
154 157948 SKODA OCTAVIA TMBBL41U822567640 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 2001 500 €
155 157949 HYUNDAI LANTRA KMHJW31RPWU097213 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1997 300 €
156 157950 TOYOTA JT153AEB100034610 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1995 300 €
157 157951 FORD MONDEO WF0AXXGBBFRS32616 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1994 300 €
158 157952 CITROEN XSARA VF7N1KFWB73271010 5θυρ. Αμόλ. Σιέλ 2000 300 €
159 157953 CITROEN XSARA VF7N1KFWB73271974 5θυρ. Αμόλ. Γκρι 2000 300 €
160 157954 OPEL ASTRA W0L0TGF69Y5049826 4θυρ. Αμόλ. Βυσσινί 1999 300 €
161 157955 NISSAN PRIMERA SJNBCAP11U0082971 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1996 300 €
162 157956 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36875718 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
163 157957 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36875722 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
164 157958 CITROEN XSARA VF7N1NFZF3680784 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
165 157959 CITROEN XSARA VF7N1NFUB73889212 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
166 157960 NISSAN TERRANO (τ.τζιπ) VSKTVUR20U0470668 5θυρ. Πετρ. Λευκό 2001 1.000 €
167 157961 TOYOTA RAV 4 JT172SC1100122546 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 1999 1.000 €
168 157963 CHRYSLER CHEROKEE (τ.τζιπ) 1J4FFN8M0YL20383 5θυρ. Πετρ. Λευκό 1991 500 €
169 157964 NISSAN TERRANO (τ.τζιπ) VSKTVUR20U0456076 5θυρ. Πετρ. Λευκό 2000 500 €
170 157965 CHRYSLER CHEROKEE (τ.τζιπ) 1J4FFN8M8YL206703 5θυρ. Πετρ. Λευκό 1991 500 €
171 157966 CHRYSLER CHEROKEE (τ.τζιπ) 1J4FFN8M2YL203117 5θυρ. Πετρ. Λευκό 1991 500 €
172 157967 DAIHATSU TERIOS (τ.τζιπ) JDAJ100G000543912 5θυρ. Αμόλ. Μπλε 1999 1.000 €
173 157968 NISSAN TERRANO (τ.τζιπ) VSKTVUR20U0456075 5θυρ. Πετρ. Λευκό 2000 1.000 €
174 157970 CHRYSLER CHEROKEE (τ.τζιπ) 1J4FFN8M0YL203116 5θυρ. Πετρ. Λευκό 1991 500 €
175 157978 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36868374 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
176 157979 HYUNDAI LANTRA KMHJW21RPYU159682 5θυρ. Αμόλ. Γκρι 1999 300 €
177 157980 SKODA OCTAVIA TMBBL41U022562724 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 2001 1.000 €
178 157981 CITROEN XSARA CARAVAN VF7N2NFUB73043078 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 500 €
179 157982 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36858800 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
180 157983 V. WAGEN POLO WVWZZZ6KZWR572159 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1998 500 €
181 158022 AUDI WAUZZZ8DZSA075960 4θυρ. Αμόλ. Μελιτζανί 1995 3.000 €
182 158024 DAIMLER CHRYSLER E200 KOMPRESSOR WDB2100481B172619 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 2000 15.000 €

Αυτοκίνητα φορτηγά προς κυκλοφορία Ε.Ε. Επιβαρύνονται με Συμβολαιογραφικά έξοδα για την
σύνταξη των σχετικών συμβολαίων μεταβίβασης
α/α Κωδικός Είδους Μάρκα οχήματος Αριθμός πλαισίου Είδος αμαξ. καυσ. Χρώμα Έτος κατασκ. Τιμή εκκίνησης
1 127849 TOYOTA JT131LNE500007367 Ανοικτό Πετρ. Λευκό 1988 2.325 €
2 147968 NISSAN MD21 JN1KSMD21U0415092 Ανοικτό Αμολ. Ερυθρό 1993 1.500 €
3 157023 V. WAGEN WV2ZZZ70ZNH110111 Κλειστό Πετρ. Βυσσινί 2002 5.000 €
4 157962 V. WAGEN WVWZZZ70ZWH094582 Κλειστό Πετρ. Λευκό 1997 2.000 €
5 157969 NISSAN VANETTE CARGO VSKDEVC23U0154400 Κλειστό Πετρ. Λευκό 1999 1.000 €
6 157971 MITSUBISHI L300 JMBJZP12VLA000235 Κλειστό Βενζ. Λευκό 1988 500 €

Σε όσα από τα παραπάνω, κλειστά φορτηγά για κυκλοφορία, υπάρχουν στον χώρο φόρτωσης καθίσματα και πλαϊνά τζάμια, ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να αφαιρέσει τα καθίσματα και να κλείσει τα τζάμια με λαμαρίνα, με δικά του έξοδα.


Οχήματα για διάλυση κοινοτικής προέλευσης άνω των 3,5 τόνων
α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος Τιμή εκκίνησης
1 157080 Φορτηγό MAN Άνω των 3,5 τόνων 1.000 €
2 157495 Φορτηγό (Απορριματοφόρο) MERCEDES 2219 Άνω των 3,5 τόνων 1.000 €

Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) κοινοτικής προέλευσης
α/α Κωδικός Είδους Είδος Οχήματος Μάρκα Οχήματος Τιμή Εκκίνησης
1 120998 Επιβατικό MERCEDES 150
2 156795 Επιβατικό MERCEDES 200


Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) μη κοινοτικής προέλευσης. Επιβαρύνονται με ειδικό εισαγωγικό δασμό που καταβάλλεται στο Α' Τελωνείο Θεσσαλονίκης
α/α Κωδικός Είδους Είδος Οχήματος Μάρκα Οχήματος Τιμή Εκκίνησης
1 114340 Επιβατικό AUDI 150 €
2 154849 Επιβατικό HONDA 100 €
3 155021 Επιβατικό MAZDA 100 €
4 155977 Επιβατικό SUBARU 300 €
5 156753 Επιβατικό MERCEDES 300 €
6 157026 Επιβατικό CHRYSLER 200 €
7 157109 Επιβατικό MERCEDES 200 €
8 157678 Επιβατικό FORD 200 €
9 157852 Επιβατικό MERCEDES 200 €

Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής κοινοτικής προέλευσης.
Κατηγορία 1η
Τιμή εκκίνησης 1200 €
α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος
1 133795 Επιβατικό OPEL 7 157065 Φορτηγό (Ασθενοφόρο) FORD
2 156963 Επιβατικό FORD 8 157066 Φορτηγό (Ασθενοφόρο) V. WAGEN
3 157020 Επιβατικό NISSAN 9 157067 Φορτηγό (Ασθενοφόρο) V. WAGEN
4 157062 Φορτηγό FORD 10 157068 Φορτηγό (Ασθενοφόρο) FORD
5 157063 Φορτηγό FORD 11 157075 Φορτηγό (Ασθενοφόρο) RENAULT
6 157064 Φορτηγό (Ασθενοφόρο) FORD 12 157076 Φορτηγό (Ασθενοφόρο) FORD

Κατηγορία 2η
Τιμή εκκίνησης 1200 €
α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος
1 157077 Φορτηγό (Ασθενοφόρο) FORD 7 157085 Φορτηγό (Ασθενοφόρο) MERCEDES
2 157078 Φορτηγό (Ασθενοφόρο) V. WAGEN 8 157086 Φορτηγό (Ασθενοφόρο) V. WAGEN
3 157081 Φορτηγό (Ασθενοφόρο) V. WAGEN 9 157087 Φορτηγό (Ασθενοφόρο) V. WAGEN
4 157082 Φορτηγό (Ασθενοφόρο) V. WAGEN 10 157088 Φορτηγό (Ασθενοφόρο) V. WAGEN
5 157083 Φορτηγό (Ασθενοφόρο) V. WAGEN 11 157110 Επιβατικό RENAULT
6 157084 Φορτηγό (Ασθενοφόρο) V. WAGEN 12 157119 Φορτηγό MITSUBISHI


Κατηγορία 3η
Τιμή εκκίνησης 1100 €
α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος
1 157358 Επιβατικό FORD 7 157684 Επιβατικό B.M.W.
2 155023 Επιβατικό B.M.W. 8 157733 Επιβατικό CITROEN
3 155975 Επιβατικό SUZUKI 9 157735 Επιβατικό HYUNDAI
4 156941 Επιβατικό DAIMLER 10 157742 Επιβατικό CITROEN
5 157071 Επιβατικό B.M.W. 11 157749 Επιβατικό CITROEN
6 157673 Επιβατικό PEUGEOT

Κατηγορία 4η
Τιμή εκκίνησης 1100 €
α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος
1 157751 Επιβατικό CITROEN 7 157817 Επιβατικό CITROEN
2 157752 Επιβατικό CITROEN 8 157820 Επιβατικό OPEL
3 157753 Επιβατικό CITROEN 9 157837 Επιβατικό CITROEN
4 157754 Επιβατικό SKODA 10 157840 Επιβατικό SKODA
5 157755 Επιβατικό CITROEN 11 157854 Επιβατικό MITSUBISHI
6 157813 Επιβατικό CITROEN


ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Οχήματα για διάλυση κοινοτικής προέλευσης άνω των 3,5 τόνων
α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα Οχήματος Αποθήκη Τιμή εκκίνησης
1 156664 Φορτηγό FORD Τελωνείο Κήπων Ν. Έβρου 900 €
2 156868 Τράκτορας & Επικαθήμενο SCANIA Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου Ν. Έβρου 3.000 €


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
oddy.gr